Lene Schweisfurth, B.A.


 

Personal data


Department
Research

Function
Student Assistant

Location
Berlin Research Department

Phone

Study
Masterstudium Geschichte an der HU Berlin und Bachelorstudium Geschichte an der LMU München


Back


© Institut für Zeitgeschichte
Content