Jie Yang, B.A.


 

Personal data


Department
Research

Function
Research Assistant

Location
Munich

Phone

Study
B.A. Geschichte (Peking Universität, Beijing)


  Jie Yang


Career

  • Master Studium Geschichte, Ludwig-Maximilias-Universität MünchenBack


© Institut für Zeitgeschichte
Content